Contact

VitaalPost

Consulten vinden plaats op:

Wapenrustlaan 11

Apeldoorn

info@vitaalpost.com

06-2391 2705

Parkeren: Direct voor de ingang of aan de overkant van de weg (voorheen busstation).

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens van de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Klachten

VitaalPost probeert een klacht van een cliënt eerst onderling op te lossen. Het indienen van een klacht kan per mail.

Cliënten hebben altijd het recht om rechtstreeks naar de klachten en/of geschillencommissie te gaan. VitaalPost is aangesloten bij ZZP-er In De Zorg voor een klachten- en geschillencommissie. Het melden van een klacht bij ZZP-er In De Zorg kan via:

www.zzp-erindezorg.nl/klacht